Ölçek nasıl geliştirilir? Ölçek geliştirme adımları nelerdir?

Paylaş:

Ölçek Nedir?

Ölçek, belirli bir yapıyı veya değişkeni ölçmek için kullanılan bir araçtır. Yapı, zeka, kişilik özellikleri, tutumlar veya duygular gibi doğrudan gözlemlenemeyen soyut bir kavramdır. Öte yandan bir değişken, boy, kilo veya yaş gibi ölçülebilir bir özellik veya özelliktir.

Ölçekler, farklı yapıları ve değişkenleri ölçmek ve değerlendirmek için sosyal bilimlerde, psikolojide ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılır. Ölçekler, yapıyı veya değişkeni ölçme biçimlerine bağlı olarak farklı türlerde kategorize edilebilir. Bazı yaygın ölçek türleri şunlardır:

Likert ölçekleri: Bu ölçekler tutumları, görüşleri veya inançları ölçmek için kullanılır. Katılımcılardan, bir ifadeye katılma veya katılmama düzeylerini, genellikle kesinlikle katılıyorum ile kesinlikle katılmıyorum arasında değişen bir ölçekte derecelendirmeleri istenir.

Thurstone ölçekleri: Bu ölçekler, bir tutum veya inancın yoğunluğunu ölçmek için kullanılır. Katılımcılara bir dizi ifade sunulur ve hangilerine katıldıklarını belirtmeleri istenir. İfadeler daha sonra algılanan yoğunluklarına göre sıralanır.

Semantik diferansiyel ölçekler: Bu ölçekler, bir kelimenin veya kavramın anlamını veya çağrışımını ölçmek için kullanılır. Katılımcılardan kavramı iyi-kötü veya sıcak-soğuk gibi bir dizi iki kutuplu sıfat üzerinden derecelendirmeleri istenir.

Performansa dayalı ölçekler: Bu ölçekler, bireyin belirli bir görevi veya görevler dizisini gerçekleştirme yeteneğini ölçmek için kullanılır. Genellikle muhakeme veya motor beceriler gibi becerileri veya yetenekleri değerlendirmek için kullanılırlar.

Gözlemsel ölçekler: Bu ölçekler, davranışı veya belirli özelliklerin varlığını veya yokluğunu ölçmek için kullanılır. Gözlemciler bireyleri izler ve saldırganlık seviyeleri veya sosyal becerileri gibi davranışlarını veya özelliklerini kaydeder.

Ölçek Geliştirme Adımları

Bir beceri, tutum ölçmek için bir ölçek geliştirmek, konunun farklı bileşenlerinin ve bunları ölçmek için kullanılan yöntemlerin dikkatle değerlendirilmesini gerektiren karmaşık bir süreç olabilir. Herhangi bir şeyi ölçmek için bir ölçek geliştirmek için atabileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

 1. Ölçtüğünüz kavramı tanımlayın: Ölçtüğünüz kavramın ne demek istediğini tanımlayarak başlayın. Bu, kavramın çeşitli bileşenlerini anlamak için literatürün gözden geçirilmesini içerebilir.
 2. Hedef grubu belirleyin: Ölçeğin amaçlandığı hedef grubu belirleyin. Bu, üniversite öğrencileri veya belirli bir mesleğe veya geçmişe sahip kişiler gibi belirli bir yaş grubu veya demografik olabilir.
 3. Ölçeğin biçimini belirleyin: Ölçeğin biçimine, kişisel bildirime dayalı mı, gözleme dayalı mı yoksa performansa dayalı mı olacağına karar verin.
 4. Madde Havuzu: Ölçtüğünüz kavramı ölçen öğelerin bir listesini oluşturun. Bunlar, ölçtüğünüz konunun farklı bileşenlerini değerlendiren sorular veya görevler olabilir. Maddelerin açık ve anlaşılır olduğundan ve bireysel farklılıkları yakalamak için bir dizi zorluk seviyesini kapsadığından emin olun.
 5. Ölçeğin pilot uygulaması: Ölçeği küçük bir birey örneğine uygulayın ve yanıtları inceleyin. Maddeleri anlamada veya soruları yanıtlamada herhangi bir sorun veya zorluk olup olmadığına bakın. Pilot testten gelen geri bildirimlere dayanarak maddeleri gerektiği gibi gözden geçirin.

Bir ölçeğin güvenilirliğini ve geçerliliğini hesaplamak için gereken pilot test sayısı, ölçeğin türü, test edilen popülasyon ve ölçülen yapının karmaşıklığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bununla birlikte, pilot testin amacı, hedef popülasyona uygulanmadan önce ölçekle ilgili sorunları belirlemek ve çözmek olduğundan, gerekli pilot test sayısı yoktur.

Genel olarak, pilot testler 10 ila 30 katılımcı gibi küçük bir örneklem büyüklüğü ile gerçekleştirilir ve ölçek maddelerinin netliğini ve tutarlılığını test etmenin yanı sıra ölçeğin yönetimi veya puanlama prosedürleriyle ilgili sorunları belirlemek için kullanılır. Pilot test sonuçlarına göre ölçek, geçerli ve güvenilir olduğundan emin olmak için gerektiği şekilde revize edilebilir.

Ölçek revize edildikten sonraki adım, ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik gibi psikometrik özelliklerini değerlendirmek için daha geniş ölçekli bir çalışma yapmaktır. Bu daha büyük çalışma için gereken örneklem büyüklüğü, istenen etki büyüklüğünü ve ölçeğin beklenen güvenilirliğini tespit etmek için gereken istatistiksel güce bağlıdır.

 1. Güvenilirlik ve geçerlilik: Maddeler tamamlandıktan sonra, ölçeğin güvenilirliğini ve geçerliliğini inceleyin. Güvenirlik, ölçekten alınan puanların tutarlılığını ifade ederken, geçerlilik, ölçeğin ölçmek istediği şeyi ne ölçüde ölçtüğünü ifade eder.

Güvenilirlik ve geçerliliğin hesaplanması, kullanılan ölçeğin türüne bağlı olarak farklı yöntemler gerektirir. Güvenilirliği ve geçerliliği hesaplamak için bazı yaygın yöntemler şunlardır:

 • Güvenilirlik:
  Güvenilirlik, ölçeğin tutarlılığını ifade eder ve ölçeğin zaman içinde tutarlı ve istikrarlı sonuçlar vermesini sağlamak önemlidir. Güvenilirliği hesaplamak için birkaç yöntem vardır, örneğin:

Test-Tekrar Test Güvenilirliği: Bu yöntem, ölçeğin bir katılımcı örneğine iki ayrı durumda uygulanmasını ve ardından zaman içinde tutarlı olup olmadıklarını belirlemek için puanların karşılaştırılmasını içerir.

İç Tutarlılık Güvenilirliği: Bu yöntem, ölçekteki farklı maddelerin aynı yapıyı ne ölçüde ölçtüğünü inceler. Maddeler arasındaki korelasyonu hesaplayan bir iç tutarlılık ölçüsü olan Cronbach’s alpha’yı içerir.

Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik: Bu yöntem, farklı puanlayıcılar tarafından verilen puanların tutarlılığını inceler. Gözlemsel ölçeklerde yaygındır ve Cohen’in Kappa’sı veya Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı (ICC) gibi farklı yöntemler kullanılarak hesaplanabilir.

 • Geçerlilik:
  Geçerlilik, ölçeğin ölçmek istediği şeyi ne ölçüde ölçtüğü ile ilgilidir. Geçerliliği hesaplamak için birkaç yöntem vardır, örneğin:

İçerik Geçerliliği: Bu yöntem, ilgili olup olmadıklarını ve ölçülen yapıyı temsil edip etmediklerini belirlemek için ölçekteki maddelerin değerlendirilmesini içerir. Alandaki uzmanlar tarafından, literatür gözden geçirilerek veya öğelerin hedef popülasyonla pilot olarak test edilmesiyle değerlendirilebilir.

Yapı Geçerliliği: Bu yöntem, ölçeğin ölçmek istediği yapıyı ne derece ölçtüğünü inceler. Faktör analizi veya puanları aynı yapının diğer ölçümleriyle ilişkilendirme gibi farklı yöntemler kullanılarak değerlendirilebilir.

Ölçüt Geçerliliği: Bu yöntem, ölçeğin ölçülen yapıyla ilgili sonuçları ne ölçüde tahmin ettiğini inceler. Ölçekteki puanların ilgili bir ölçekteki puanlarla veya bir ölçüt ölçüsüyle ilişkilendirilmesiyle değerlendirilebilir.

7. Ölçeği tamamlayın: Ölçek, pilot teste dayalı olarak revize edildikten ve güvenilirlik ve geçerlilik sağlandıktan sonra, ölçeğe son şeklini verin.

8. Ölçeği yönetin: Ölçeği hedef nüfusa uygulayın ve verileri toplayın. Puanların dağılımını ve ortaya çıkan kalıpları veya eğilimleri belirlemek için verileri analiz edin.

9. Ölçeği değerlendirin: Amaçlanan amaçları karşılayıp karşılamadığını belirlemek için ölçeği değerlendirin.

 

Bizi sosyal medyada takip edin:

Paylaş:

Bir cevap yazın